अन्तर-मनका ध्यान

Changunarayan height

बस्तुले चेतना बान्ने हो कि चेतनाले बस्तुलाइ ब्यख्या गर्ने हो भन्ने अवधारना बजीएपनि, येहि कुरा बुज्ने क्षामता चेतना भएसम्म मात्रै हुन्छ। सधै चेतना युक्त हुन अन्तर-मनलाइ बुज्न अत्यन्ता जरुरि हुन्छ। चेतन युक्त अन्तर-मनको लागि ध्यान जरुरि छ जसले भौतिक जीवानलाइ आध्यात्मिक शक्त्ति सङ्ग जोडेर भौतिक जीवनलाइ सरल अनि सहस बनाउछ।

Continue reading “अन्तर-मनका ध्यान”